Privacy statement / Terms & Conditions

Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland hecht waarde aan uw privacy en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van bezoekers aan onze websites gewaarborgd wordt.

Verwerken van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland verwerkt in het kader van haar dienstverlening, informatievoorziening, optimalisering van haar website en relatiebeheer. Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland bewaart alleen persoonsgegevens waar dat nodig is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van gebruikersgegevens van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften. Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland kan gegevens die u invult in een invulformulier gebruiken om met u in contact te treden. 

Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

Als de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Bewaartermijnen verwerking persoonsgegevens

Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Maakt u gebruik van een contact-, aanmeld- of informatieformulier dan slaan we uw persoonsgegevens op zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw bericht. Hierdoor kunnen wij uw vraag beantwoorden of u verder helpen.

Verspreiding van uw persoonsgegevens

Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland zal op geen enkele manier uw persoonsgegevens verkregen via de website www.adhd-hoorn.nl verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met medewerkers van het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland als dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Persoonsgegevens en derden

Uw persoonsgegevens kunnen door het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland in het kader van haar dienstverlening en relatiebeheer aan derden ter beschikking worden gesteld. Deze derden zijn onder meer bedrijven die diensten leveren aan het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland, zoals verwijzers, ICT, websitebeheer en organisaties waarmee we samenwerken zoals zorginstellingen, zorgverzekeringen, huisartsen, overheden, politie, maatschappelijke organisaties en andere partners. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland doet er alles aan om haar website te beveiligen tegen misbruik. Onze website is beveiligd via HTTPS. Zo maakt het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde SSL verbinding, zodat de gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.

Cookies

De website van het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland bevat ‘cookies’. Lees op de pagina Cookies meer over welk type cookies wij verzamelen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Graag wijzen we hieronder op uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens door het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland. Uw verzoek kan schriftelijk worden ingediend bij het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland door middel van het gebruik van de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die door het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland worden verwerkt. Bij het verstrekken van informatie en een kopie van uw persoonsgegevens zal het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland rekening houden met de bescherming van persoonsgegevens van andere betrokkenen.

Recht op verwijdering

U kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het recht op verwijdering is niet absoluut en het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland zal hierbij een belangenafweging maken. Recht op beperking. U heeft in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland tijdelijk stop te laten zetten. Na ontvangst van dit verzoek zal het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland de verwerking tijdelijk stopzetten totdat een bezwaar of probleem is opgelost.

Dataportabiliteit

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de persoonsgegevens die u aan het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare kopie en deze gegevens aan een andere partij over te dragen. Ook kunt u aan ADHD en Autisme Centrum Westfriesland vragen deze persoonsgegevens naar een ander partij toe te sturen. Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor aan het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland verstrekte gegevens die worden verwerkt op basis van de hiervoor genoemde rechtsgronden “toestemming” of “uitoefening van een overeenkomst”.

Recht van bezwaar

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht van bezwaar (verzet) tegen de gegevensverwerking vanwege uw specifieke situatie. Als dit verzoek terecht is gedaan, zal het ADHD en Autisme Centrum de verwerking van de persoonsgegevens van u staken.

Identiteit

het ADHD en Autisme Centrum moet u kunnen identificeren voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen. Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland dient er namelijk voor zorg te dragen dat uw persoonsgegevens niet bij de verkeerde persoon terecht komen. Graag ontvangt het ADHD en Autisme Centrum bij het verzoek uw contactgegevens, zodat het ADHD en Autisme Centrum u kan identificeren en contact met u kan opnemen naar aanleiding van uw verzoek. Identificatie hoeft niet per se plaats te vinden door middel van een identificatiebewijs, zoals een paspoort. Wel kan het ADHD en Autisme Centrum bij twijfel aanvullende informatie opvragen om uw identiteit vast te kunnen stellen.

Termijnen

het ADHD en Autisme Centrum zal u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Indien het een complex verzoek of een groot aantal verzoeken betreft kan de termijn voor het voldoen aan het verzoek verlengd worden met een maximum van twee maanden. Binnen een maand na het verzoek zal het ADHD en Autisme Centrum u op de hoogte stellen van de reden voor het verlengen van de termijn.

Kosten

het ADHD en Autisme Centrum zal geen kosten in rekening brengen voor het voldoen aan verzoeken. Dit kan anders zijn als het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter. Het ADHD en Autisme Centrum zal dan een redelijke vergoeding vragen voor het voldoen aan uw verzoek.

Klachten

Indien u van mening bent dat de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming niet correct door het ADHD en Autisme Centrum worden uitgevoerd, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het ADHD en Autisme Centrum. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verandering in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten. De meest recente versie van het privacyverklaring is op de website van het ADHD en Autisme Centrum te vinden.

Contactgegevens van het ADHD en Autisme Centrum 

Voor vragen, verzoeken of klachten over privacy kunt u contact opnemen met het ADHD en Autisme Centrum op onderstaande adres- en contactgegevens. het ADHD en Autisme Centrum, Nieuwe Steen 44a, 1625 HV Hoorn, tel. 0229-577600, info@adhd-hoorn.nl of de website www.adhd-hoorn.nl