Behandelaanbod

Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland heeft een gevarieerd aanbod van begeleiding en behandeling voor kinderen en jeugdigen met psychische en psychiatrische problemen. Wij zijn vooral gespecialiseerd in de behandeling van autisme en/of AD(H)D. Het hulpaanbod wordt afgestemd op de hulpvraag en de levensfase van het kind/de jongere.

Medicamenteuze behandeling

Zowel bij ADHD als bij autisme bestaat de mogelijkheid om de behandeling met medicatie te ondersteunen.

Cursus organiseren en plannen voor pubers met ADHD

Aan de hand van een draaiboek, opdrachten en reflectie wordt er een individuele cursus aangeboden aan jeugdigen met ADHD op het voortgezet onderwijs (vanaf de brugklas). Zoals de naam al zegt, ligt het accent op het leren organiseren en plannen. De cursus beslaat meerdere bijeenkomsten.

Individuele therapie

Deze therapie is cliënt- en klachtgericht en verschilt daardoor per kind van inhoud en vorm. De individuele behandeling is geschikt voor zowel kinderen met ADHD als voor kinderen met autisme. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende therapeutische invalshoeken, afhankelijk van wat het beste aansluit bij het kind. Het accent kan meer op het inzicht van gevoelens en gedachten liggen, meer op het veranderen van de inhoud van gevoelens en gedachten of meer op het gedrag en de wijze van omgaan met lastige situaties. Er kan afwisselend gebruik worden gemaakt van een meer verbale therapie en een meer non-verbale therapie, waarbij beeldend materiaal wordt gebruikt. Frequentie en duur is afhankelijk van de problematiek.

Broertjes / zusjes therapie

Deze therapievorm is bedoeld voor het versterken van de communicatiepatronen en verbeteren van de omgang tussen broertjes en zusjes. In maximaal 5 sessies worden van te voren bepaalde concrete doelen aangepakt, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van thuisopdrachten

Voorlichtingsavonden voor ouders met een kind met autisme

Er worden twee groepsbijeenkomsten voor ouders van een kind met autisme aangeboden. Tijdens deze twee avonden wordt er onderling informatie uitgewisseld en krijgen ouders meer informatie en praktische tips over autisme.

Cursus voor ouders van een kind met autisme

De oudercursus autisme bestaat uit drie of vier bijeenkomsten. De cursus wordt groepsgewijs aangeboden, echter in kleinere groepjes dan de algemene voorlichtingsavonden. Ouders met kinderen van dezelfde leeftijd of met dezelfde levensfaseproblematiek worden bij elkaar geplaatst. Ouders krijgen praktische handvatten, meer gericht op de persoonlijke situatie en een verdieping van de theorie over autisme. Daarnaast worden er opdrachten meegegeven waar thuis mee geoefend kan worden. Er is voldoende ruimte voor inbreng van eigen onderwerpen en wensen.

Voor informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen op tel. 0229-577600 of een bericht sturen via de mail:  info@adhd-hoorn.nl

Overleg met school / voorlichting op school

Scholen zetten zich vaak enorm in voor kinderen die niet goed mee kunnen komen.

Wij hopen op meer begrip en meer knowhow door met betrokken leerkrachten, ambulant begeleiders en intern begeleiders te overleggen en door aan school voorlichting te geven over ADHD of autisme. Wij willen zo een steentje bijdragen aan een gepaste aanpak van het betreffende kind op school, waarbij de mogelijkheden van het kind worden uitgelicht.

EMDR therapie

EMDR is een therapie die wordt ingezet wanneer er sprake is van trauma(s) of van nare ervaringen die het kind in de weg blijven zitten. Kinderen leren om deze ervaringen opnieuw een plek te geven, waardoor de verwerking beter verloopt. Vaak is enkele keren behandeling al voldoende.

Systeemtherapie

‘Systeemtherapie’ betekent eigenlijk ‘gezinstherapie’. Deze therapie is dan ook voor het hele gezin bedoeld. Er wordt gekeken naar ieders rol en ieders taken binnen het gezin en hoe dit in een ander evenwicht gebracht kan worden. Frequentie en duur is afhankelijk van de problematiek.

Ouderbegeleiding

Naast dat er wordt ingegaan op de verhouding draagkracht en draaglast, wordt er bij ouderbegeleiding stilgestaan bij wat ouders kunnen doen om beter om te kunnen gaan met de problemen van hun kind en de problemen thuis om het opvoedingsklimaat zo goed mogelijk vorm te geven. Frequentie en duur is afhankelijk van de problematiek.

Cogmed werkgeheugentraining

Cogmed is een online training voor kinderen met werkgeheugenproblemen, gericht op het verbeteren van concentratie en aandacht. De training is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar met werkgeheugenproblemen, bijvoorbeeld bij leerproblemen of een leerstoornis, ADHD, een autismespectrumstoornis of niet-aangeboren hersenletsel.

Cogmed traint het werkgeheugen via oefeningen op een computer of tablet. Bij de oefeningen moet het kind volgordes van cijfers, letters of patronen onthouden en invoeren, soms in omgekeerde volgorde. Het trainingsprogramma past zich aan het niveau van het kind aan. Het kind wordt continu uitgedaagd om nog beter te presteren en zijn/haar eigen grenzen te verleggen. De training wordt thuis gedaan, waarbij de Cogmed Coach het kind en de begeleidende ouder ondersteunt. De duur en de intensiteit van de training variëren.

Groep psycho-educatie autisme

In een kleine groep van ongeveer vier kinderen (in dezelfde leeftijdsgroep) wordt er uitleg gegeven over autisme en wat dat voor het kind zelf betekent. De groep komt ongeveer 3, 4 of 5 keer bij elkaar, frequentie 1x per 1 of 2 weken. Bij de jongere kinderen wordt er al een kleine stap gezet in hoe om te gaan met lastige situaties. Bij de oudere kinderen is met name de uitwisseling van ervaringen belangrijk  en wordt er geoefend met nieuwe oplossingsstrategieën. Het leggen en onderhouden van sociale contacten krijgt een grotere rol en er wordt een link gelegd naar de toekomst, vervolgopleiding, op jezelf wonen, samenwonen, werk.